Notater


Treff 1401 til 1450 av 1509

      «Forrige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 Neste»

   Notater   Linket til 
1401 Navnet Trinepol dukker opp i arkivene for den lille nederlandske byen Borculo i 1695 og 1717. Jan Corneliussen Trinepol
 
1402 Noe vanfør i det ene beinet. Jens Jørgenson Trollerud
 
1403 Ola sr. gjør avtale med sønnen, og flytter til Kvear Ola Torkjellson Trollsås
 
1404 Kjøpte gården Trollsås 1705 av proprietær 'i det Haselske jernverk' Jens Olson Vånhaftig. Overlater gården til sønnen Ola i 1732. Torkeld Olufson Trollsås
 
1405 Pantsatt for lån på 5 daler hos presten i Borre, hr. Jens Lauritssønn. Kari Tronsdatter
 
1406 Døpte Nils Iversen Tyrholm. Niels Trugelssøn
 
1407 østre del av gården Jens Jonsen Tuset
 
1408 bruker halve gården. Esten har den andre halvparten. Jon Olsen Tuset
 
1409 De fire sønnene er trolig heller sønnesønner. Jon Olsen Tuset
 
1410 gården hadde 1 hest, 12 kyr og kviger, 7 geiter og 5 sauer Jon Olsen Tuset
 
1411 Jon bruker vestre halvdel av gården, som trolig er den eldste delen. Jon Olsen Tuset
 
1412 Jon driver bruket med hustru og en tjenestejente. Ingen barn nevnt. Jon Olsen Tuset
 
1413 landdragon i krigen mot svenskene, i oberst Scharfenbergs regiment. Ved utskrivningen er hesten hans vurdert til 8 rdl., men ved tilbakekomsten bare til 6 rdl., og for dette fikk Nils godtgjort 2 rdl. i skatteboka si Nils Hansen Tveitan
 
1414 druknede i Laugen uden for Præstegaarden Dom: Sexagesima da han med flere vovede sig ud paa Iissen for at hjelpe en Hest op af Vandet. Sivert Nilsen Tveitan
 
1415 fikk gården etter faren, men overlot den til sin sønn Anund i 1706. Herleik Tovsson Tveiten
 
1416 Som enke bodde Else på Hagtvet. Else Nilsdatter Tyrholm
 
1417 Flyttet til Bragernes. Var først rådmann og skipsreder i Fredrikstad. Under Hannibalsfeiden omkr. 1644 mistet han et skip på 90 lester, som ble tatt av 'de svenske hollendere'. Fyttet til Bragernes før bybrannen i Fredrikstad i 1672. Hans Nielsen Tyrholm
 
1418 Prokurator, fra 22/10 1756 by- og rådstuskriver samt auctions-directeur i Kristiansand. Iver Tyrholm
 
1419 Deltok på et møte der fem adelsmenn og seks av de fremste borgerne og trelasthandlerne i byen kom sammen for å avgi en erklæring om hvordan skogene skulle bevares. De pekte på at det var for mange sager som skar for smått tømmer, samt at utlendingene samarbeidet om å presse prisene ned. Niels Lauritsen Tyrholm
 
1420 Eide part i gården Tellisås i Enningdal, der han hadde sagbruk, og likeså i Lekum og Foss i Eiodsberg, hvor han bygde seg sager. Ved Isefossen hvor han drev sagbruk, ervervet han seg også gårder. Han hadde dessuten utenfor sagruksdistriktene mange gårder, som delvis skrev seg fra svigerfaren Mads Madsen. Ved sin død var han ved siden av Anders Olufsen den største jordegodseieren i Fredrikstad. Niels Lauritsen Tyrholm
 
1421 Fikk sammen med to andre rett til masteutførsel. Fikk rett til å utføre 58 master, men hogge 50 master ekstra til å dekke svinn i fossene. Niels Lauritsen Tyrholm
 
1422 Ledet et kompaniskap til bygging av et defensjonsskip. Dette gikk til London med trelast, og deretter til Frankrike. Der kom det ut for storm og ble sterkt skadet. De fikk derfor tillatelse fra kongen til å selge vraket og skaffe nytt skip. Niels Lauritsen Tyrholm
 
1423 Stevnet av trelasthandlerne i Christiania for å trengt seg inn på deres gamle bruks- og frihetsområde i Odalen. Disse hadde beslaglagt Niels Lauritsens tømmer, men ble dømt til å la ham få det tilbake. Niels Lauritsen Tyrholm
 
1424 satt som enke med bruket og overlot det deretter til sønnen og gjorde skifte, hvor det ble en liten arv til fordeling Anne Margrete Ullern
 
1425 2/3 av gården Halvor Torsen Ulverød
 
1426 stevnet for retten fordi hun hadde slått ei som het Guri Gulleksdotter i fjøset på Underberget. Gunhild Kittilsdatter Underberget
 
1427 bot for forsømmelse av skyssen Gulbrand Olufsen Undersvold
 
1428 lagrettemann Gulbrand Olufsen Undersvold
 
1429 3 daler i bot fordi 'hand sin festepige før tidenn besoef'. Olluff Undersvold
 
1430 fødde 19 kyr, 4 geiter og 44 sauer på gårdane sine, og hadde to hester. Gunnar Tølløvson Vangestad
 
1431 hele eller parter. Gunnar Tølløvson Vangestad
 
1432 helt eller delvis. Gunnar Tølløvson Vangestad
 
1433 ingen skatt, for han hadde hatt så mye bry med sølvverket. Gunnar Tølløvson Vangestad
 
1434 ingen skatt, for han hadde i stedet gitt en hest med sal og bissel til rikets tjeneste. Gunnar Tølløvson Vangestad
 
1435 somme tider skatt av 3 huder og 5 skinn, og somme tider av 1 1/2 hud mer enn det. Gunnar Tølløvson Vangestad
 
1436 Da biskop Glostrup var på visitas, vart han møtt med di vanskeleg sak som han skulle ta seg av. Det var "en Baarneschaade, som sig sellsom haffde tilldraaged", slik at det var uråd å finne rette opphavsmannen til skaden. Biskopen kom til at kjeringa til Tølløv Vangestad var aller mest "fortencht" i det, så han sa at ho skulle gi 2 riksdalar til dei fattige. NN Vangestad
 
1437 1 hud og 8 skinn. Tølløv Vangestad
 
1438 1/2 hud. Tølløv Vangestad
 
1439 ble han og noen andre dømt av lagmannen i Skien til å bøte til kongen for en ulovlig dom som de hadde avsagt. Hver av dem måtte ut med 8 ørtug og 13 merker sølv, som var 19 1/2 daler i penger. Tølløv Vangestad
 
1440 hadde trolig giftet seg til Vangestad. Tølløv Vangestad
 
1441  Anders Nielssen Vegger
 
1442 Ådne, Sandefjord Anders Nielssen Vegger
 
1443 fra Glenne Harda Laurine Veier
 
1444 korn og poteter, kreatur, fjærkre og kjøkkenhage Harda Laurine Veier
 
1445 kanskje bror til Else Johannesdotter i Solli i Svene, født i Modum Ole Johansen Vengestad
 
1446 Bruker halve Vestby 1718-44. Det er ikke oppgitt hvor David kom fra. David Rasmussøn Vestby
 
1447 ryddet gården på ny Hans Olssøn Vike
 
1448 alder 32 år Christian Magnusen Vogt
 
1449 står ikke i 1711-manntallet Henrik Vogt
 
1450 alder 70 år Magnus Henrichsen Vogt
 

      «Forrige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 Neste»